Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy to organ opiniodawczo-konsultacyjny Samorządu Legnicy, powołany na wniosek organizacji pozarządowych przez Prezydenta Miasta na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
W myśl ustawy MRDPP łączy w sobie przedstawicieli organizacji pozarządowych (minimum połowa członków), Rady Miejskiej oraz Prezydenta.
 
Zgodnie z art. 41i ustawy, do zadań MRDPP należy w szczególności:
1. 1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
 
2. Termin wyrażenia przez Radę Powiatową lub Radę Gminną opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Kadencja MRDPP trwa 2 lata.
 
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy jest niejako spadkobierczynią istniejącej wcześniej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych w Legnicy.

 
Społeczna Rada Konsultacyjna
 
W dniu 22 listopada 2005 roku na spotkaniu organizacji pozarządowych organizowanym przez Wydział Kultury i Nauki Urzędu Miasta Legnicy została wybrana Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Organizacji Pozarządowych w Legnicy W dniu 27 grudnia 2005 roku z inicjatywy Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich i Stowarzyszenia Kobiet Europy zwołano pierwsze posiedzenie SRK. Społeczna Rada Konsultacyjna w dniu 19 stycznia 2006 roku uczestniczyła w spotkaniu zainicjowanym przez Prezydenta Miasta Legnicy p. Tadeusza Krakowskiego poświęconemu współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Na którym to zostały określone zasady współpracy oraz wstępny harmonogram spotkań władz miasta z organizacjami pozarządowymi w Legnicy. Rada w całości składa się z przedstawicieli legnickich organizacji pozarządowych. Aby móc prowadzić swoją działalność korzysta z zaplecza administracyjnego organizacji członków Rady oraz pomocy nie finansowej polegającej w szczególności na nieodpłatnym wynajmowaniu sali w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy lub z pomieszczeń zaprzyjaźnionych z Radą organizacji pozarządowych. Członkowie SRK uczestniczą w spotkaniach branżowych dla legnickich organizacji organizowanych przez Urząd Miasta Legnicy w ramach corocznych konsultacji dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2008”. To w ramach tych konsultacji Społecznej Radzie Konsultacyjnej udało się obronić zapis umożliwiający udział przedstawicieli organizacji pozarządowych jako pełnoprawnych członków komisji konkursowych przyznających dotacje organizacjom pozarządowym. W roku 2008 postanowiła zająć się problemem integracji oraz wzmacniania lokalnych NGO’s. Realizuje to zadanie poprzez udział w projekcie pn. „Platforma współpracy NGO's, skutecznym narzędziem wzmacniania organizacji pozarządowych i poprawy współpracy trójsektorowej”.

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole