Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłasza konkurs otwarty nr:

I/8.1.2/A/10

na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

obejmujące:

1) pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy
i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania
i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim;

2) wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem
z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia
i wdrażania programów typu outplacement, w tym:

- szkoleń i poradnictwa zawodowego,

- poradnictwa psychologicznego,

- pomocy w zamianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania),

- pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż
u dotychczasowego pracodawcy),

- wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:

¡ doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

¡ przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości
40 tys. PLN,

¡ wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);

3) podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm
w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo;

4) szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu
i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc
w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);

5) szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Wnioski o dofinansowanie projektu można ponownie składać osobiście, kurierem lub pocztą

od 08 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.*

w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu

mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu

w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój nr 100

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie projektu, są dostępne na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi:

11 900 000,00 PLN**

Dodatkowe informacje można uzyskać

w Punkcie Informacyjnym

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu

ul. Armii Krajowej 54, 50 - 541 Wrocław

I piętro, pokój nr 100

nr tel.: 071 397 41 10, 071 397 41 11

oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)

e-mail: promocja@dwup.pl

* Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu.

** Alokacja finansowa obejmuje środki z budżetu środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżet krajowy w ramach limitu wydatków poszczególnych dysponentów, w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu (15%). Alokacja zawiera rezerwę finansową
w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów. Na ewentualne odwołania wnioskodawców instytucja organizująca konkurs w porozumieniu z IP zapewni środki finansowe dążąc do dofinansowania wszystkich projektów, które po procedurze odwoławczej w wyniku ponownej oceny uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania dofinansowania.

Źródło: http://www.pokl.dwup.pl/index.php/konkursy-2010/ogoszone-konkursy

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole