Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » Współpraca
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

Projekt

Załącznik do uchwały….
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ….

 

Program współpracy Gminy Legnica
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2010.

Wstęp.

Uwzględniając obowiązujące zasady ustawowe oraz dotychczasowe dokonania i zdobyte doświadczenia Gmina Legnica może prowadzić współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w następujących obszarach życia społecznego miasta :  

a)  kultury i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz pielęgnowania tradycji narodowych oraz ich wychowawczego oddziaływania na dzieci i młodzież,
b)    edukacji i wychowania,
c)    wspierania działalności charytatywnej,
d)    ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
e)    pomocy społecznej oraz usług socjalnych,
f)    wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,
g)    krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
h)    ochrony środowiska i edukacji proekologicznej,
i)    wspierania różnych form aktywizacji zawodowej i przeciwdziałanie bezrobociu,
j)    wspierania inicjatyw organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
k)    aktywizacji i włączania mniejszości narodowych i etnicznych w życie społeczne i kulturalne miasta,
l)    działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
ł)   upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także utrzymanie i rozwój miejskiej bazy sportowej,
m)    działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
n)    ochrony praw i interesów konsumentów oraz przeciwdziałania ich naruszaniu,
o)    pogłębiania procesów integracji Polski w Unii Europejskiej,
p)    inicjatyw w szczególny sposób promujących miasto w kraju i za granicą.

Spośród nich zostały zapisane w rozdziale VII „Programu…” te obszary, które Gmina Legnica zamierza w roku 2010 wspierać finansowo i przeznaczy na to środki w budżecie, odpowiednio do swych możliwości.

I. Postanowienia ogólne.

1.    Podstawą programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873).
2.    Ilekroć w programie jest mowa o:
- ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., późn. zm. Dz.U.04.64.593, Dz.U.04.116.1203, Dz.U.04.210.2135 z 2004 r.; Dz.U.05.155.1298, Dz.U.05.169.1420, z 2005 r.; Dz.U.05.175.1462, Dz.U.05.249.2104, Dz.U.06.94.651 z 2006 r.);
- Gminie Legnica - rozumie się przez to organy samorządu legnickiego;
- Prezydencie Miasta – rozumie się przez to urzędującego Prezydenta Miasta Legnicy
- Urzędzie Miasta - rozumie się przez to Urząd Miasta Legnicy;
- podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy;
- dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust.2 pkt 1)b ustawy z 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami);
- konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w art. 13 ustawy;
- programie - rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 ”.

II. Cele programu.

Celem programu jest tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez:
a)    umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b)    pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe,
c)    współpracę oraz integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez Gminę Legnica i organizacje pozarządowe,
d)    zwiększenie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej w mieście.

III. Przedmiot współpracy.

Przedmiotem współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
a)    realizacja zadań gminy określonych w ustawach i strategii rozwoju miasta,
b)    określanie potrzeb społecznych i w miarę możliwości ich zaspokajanie.

IV. Podmioty programu współpracy.

Podmiotami współpracy są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Legnicy lub na rzecz jej mieszkańców, bez względu na siedzibę.

V. Formy współpracy.

Gmina Legnica realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
a)    zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
b)    współdziałania oraz pomocy informacyjno-konsultacyjnej w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
c)    udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,
d)    użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach mienia stanowiącego majątek gminy oraz udostępnienia lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e)    organizacji konferencji, spotkań roboczych i szkoleń,
f)    promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
g)    pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
h)    różnorodnego wspierania, w miarę możliwości także przez dofinansowanie podmiotów, które najefektywniej pozyskują środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,
i)    konsultacji w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych oraz sprawozdań na zasadach określonych w ustawie,
j)    współudziału w organizowaniu i propagowaniu idei ogólnopolskich kampanii realizowanych w mieście.

VI. Zlecanie realizacji zadań publicznych.

1.    Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.

2.    Jeśli zlecanie zadania odbywa się w drodze konkursu, wówczas w skład komisji konkursowej wchodzi przedstawiciel Społecznej Rady Konsultacyjnej lub osoba przez nią rekomendowana  (np. ekspert ). Przedstawiciel ten przystępuje do pracy w komisji z chwilą jej powołania, po uprzednim - dla uniknięcia konfliktu interesów w trakcie rozpatrywania ofert - złożeniu oświadczenia, że organizacja, której jest członkiem, nie uczestniczy w konkursie będącym przedmiotem pracy komisji.

3.    Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2009 roku i kwot dotacji przyznanych na te zadania, będzie przedstawiony w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu miasta .

4.    Z realizacji rocznego programu współpracy, a szczególności zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego sporządzane zostanie sprawozdanie wg ujednoliconego wzoru dla wszystkich jednostek Gminy i wydziałów Urzędu Miasta uczestniczących we współpracy, które otrzymuje Rada Miejska oraz Społeczna Rada Konsultacyjna.

VII. Zakres współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku.

W roku 2010 Gmina Legnica będzie zlecać organizacjom pożytku publicznego realizację zadań na zasadach określonych w ustawie. W szczególności dotyczy to następujących dziedzin :

1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:
a)    organizację obchodów świąt państwowych oraz rocznic upamiętniających wydarzenia historyczne,
b)    organizację festynów i spotkań międzyśrodowiskowych służących wzmacnianiu tożsamości mieszkańców Legnicy,
2.  Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez :
a) pomoc społeczną realizowaną głównie w formie:
- wspierania działalności podmiotów prowadzących stołówki charytatywne oraz dożywianie   ubogich i bezdomnych,
-  działań na rzecz osób zagrożonych bezdomnością lub bezdomnych,
- zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej,
- opieki nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo realizowanej przez niepubliczne placówki opiekuńczo – wychowawcze,
-   prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
b) przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez :
- wdrażanie programów profilaktyczno – wychowawczych w szkołach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i wsparcia dziennego,
- dofinansowanie różnorodnych form profilaktyki uzależnień podczas wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
-  organizacji festynów, pikników i innych imprez promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży,
- zapewnienie opieki terapeutycznej oraz prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin,
-  prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcynych programach opiekuńczo-wychowawczych socjoterapeutycznych.

3. Ochrona i promocja zdrowia poprzez :
a)    zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej legniczan,
b)    działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, adresowane do całej społeczności legnickiej a w szczególności do dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
c)    organizację festynów, pikników i innych imprez promujących zdrowy styl życia.

4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez :
a)    wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do szeroko rozumianej rehabilitacji,
b)    współprace z jednostkami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej,
c)    integrację i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu miasta.
d)    organizowanie okolicznościowych spotkań osób niepełnosprawnych w ramach organizacji grup środowiskowego wsparcia,
e)    propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych,
f)    wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury, edukacji, sportu, turystyki i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych,

5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez :
a)    udział uczniów legnickich szkół w regionalnych i ogólnokrajowych olimpiadach i konkursach,
b)    zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie organizacji zajęć pozalekcyjnych,
c)    realizację programów profilaktyczno-wychowawczych i edukacyjnych w szkołach, placówkach opiekuńczo - wychowawczych i placówkach dziennego wsparcia,
d)    opiekę pedagogiczną nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo, wyrównywanie braków w nauce i opieka wychowawcza,
e)    działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz osób starszych
f)    wspieranie inicjatyw studentów i kadry legnickich wyższych uczelni zmierzających do tworzenia środowiska akademickiego w Legnicy.

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez :
a)    organizację imprez kultywujących dawne zwyczaje i tradycje miasta i regionu,
b)    wspieranie działalności koncertowej prezentującej różnorodne formy i gatunki muzyki,
c)    wspieranie działań promujących kulturę innych państw i narodów,
d)    promowanie nowoczesnych form przekazu artystycznego,
e)    wspieranie działalności wydawniczej tematycznie związanej z Legnicą,
f)    popularyzację wiedzy o literaturze,
g)    wspieranie lokalnych badań naukowych .

7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych poprzez :
a)    popularyzację kultury i upowszechnianie tradycji mniejszości narodowych i etnicznych,
b)    koncerty, spotkania, festyny, konferencje, wystawy.

8. Krajoznawstwo, turystyka i rekreacja oraz wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez :
a)    organizację imprez turystyczno-rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
b)    koordynację i wspomaganie organizacji rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży,
c)    powierzanie do realizacji a także wspieranie zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanych w czasie wolnym od nauki.

9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez dofinansowanie :
a)    realizacji całorocznego szkolenia sportowego utalentowanych dzieci i młodzieży, w sportach indywidualnych oraz zespołowych,
b)     organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
c)    organizacji rozgrywek międzyszkolnych na wszystkich szczeblach współzawodnictwa,
d)    zadań związanych ze sportem szkolnym,
e)    organizacji i prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w zawodach i dyscyplinach sportowych nie ujętych w dotychczasowych zadaniach, a posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Legnicy,  
f)    utrzymanie miejskiej bazy sportowej, w tym szczególnie miejskich stadionów i boisk sportowych,
g)    zadań związanych z promocją Legnicy poprzez kulturę fizyczną i sport,
h)    zadań związanych z rozwojem sportu kwalifikowanego.

10. Edukacja proekologiczna w formach imprez i przedsięwzięć przybliżających idee ochrony środowiska oraz problemy funkcjonowania człowieka w jego przyrodniczym otoczeniu.

11. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów poprzez edukację i pomoc merytoryczną.

12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez współorganizację szkoleń, warsztatów, treningów, przygotowujących do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla absolwentów szkół średnich, wyższych uczelni, bezrobotnych.

VIII. Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł.

1.    Gmina Legnica będzie wspierać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wpozyskiwaniu środków z innych niż budżet miasta źródeł finansowania. Dotyczyć to będzie szczególnie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.

2.    Pomoc Gminy Legnica obejmować będzie:
a)    informowanie o źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
b)    opiniowanie wniosków o granty i dotacje ze źródeł zewnętrznych,
c)    dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych miasta,
d)    organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje,
e)    organizację konsultacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wg zgłaszanych przez nie potrzeb.

IX. Udział organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu.

1.  Urząd Miasta w IV kwartale zorganizuje konferencję dla wszystkich legnickich organizacji pozarządowych, której zasadniczym celem będzie analiza realizacji rocznego programu współpracy oraz podsumowanie konsultacji i zaopiniowanie projektu Programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

2.  Społeczna Rada Konsultacyjna, powołana przez przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Legnicy, służyć będzie m.in.:
a)    konsultacjom i kontaktom w zakresie działań bieżących,
b)    diagnozowaniu problemów i potrzeb społecznych,
c)    opiniowaniu projektów aktów prawa lokalnego i inicjatyw gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej zainteresowanych podmiotów.
d)    tworzeniu dokumentacji konkursowej oraz ocenie ofert w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

3. Konsultowanie i opiniowanie projektów prawa lokalnego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej zainteresowanych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego odbywać się będzie w formie spotkań Społecznej Rady Konsultacyjnej z Prezydentem Miasta. W trakcie tych spotkań członkowie Rady będą mieli możliwość zgłoszenia uwag i opinii do wspomnianych projektów. Spotkania mogą służyć również wymianie poglądów na temat spraw istotnych dla funkcjonowania i rozwoju miasta.

4.  Tryb postępowania określony w pkt 3 dotyczy także konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

5.  Bieżący kontakt i wzajemne informowanie o planowanych kierunkach oraz realizowanych formach współpracy z organizacjami pozarządowymi polegać będzie na wymianie pisemnych informacji miedzy merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta a Społeczną Radą Konsultacyjną. Także w tym celu wykorzystywana będzie oficjalna strona internetowa miasta w części poświęconej i udostępnionej organizacjom pozarządowym (np. zamieszczanie ogłoszeń i wyników konkursów oraz innych komunikatów i materiałów ).

6.   Monitorowanie i ocena efektywności realizacji programu odbywać się będzie poprzez :
a.    przedkładanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z realizacji zadań oraz przebiegu współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
b.    omawianie i analizę w/w sprawozdań na wspólnych roboczych spotkaniach z członkami Społecznej Rady Konsultacyjnej,
c.    prowadzenie i analizę w merytorycznych wydziałach bieżącej korespondencji i dokumentacji urzędowej dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
d.    udział przedstawicieli gminy w zebraniach statutowych organów organizacji pozarządowych, na ich zaproszenie.

7.  Koordynację spraw wykraczających poza bieżącą, merytoryczną współpracę jednostek     Gminy i wydziałów Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi prowadzi gł. specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i mniejszościami narodowymi w Wydziale Kultury i Nauki – stosownie do treści § 31c pkt1 lit. q, r Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legnicy zamieszczonego na stronie internetowej : www.legnica.eu

X. Lokale i budynki.

Podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, nie dysponującym własnym lokalem, władze samorządowe Gminy Legnica Legnicy umożliwią bezpłatne korzystanie na potrzeby zebrań lub spotkań z lokalu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana 17 (Klub Nauczyciela), po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownictwem placówki.

XI. Promocja działalności organizacji w mediach.

1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zamieszczać informacje dotyczące ich statutowej działalności w codziennym serwisie informacyjnym Urzędu Miasta „Wieści z Legnickiego Ratusza” oraz na stronie internetowej miasta w trybie przyjętym w Biurze Prezydenta.

2. Prezydent Miasta, na wniosek Społecznej Rady Konsultacyjnej, wydziału Urzędu Miasta lub innej jednostki organizacyjnej Gminy współpracującej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, może wyróżniać oraz nagradzać te podmioty za ich szczególne osiągnięcia  w pracy lub w działalności na rzecz Legnicy i jej mieszkańców.

XII. Ocena realizacji programu.

Przedsięwzięcia i działania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w roku 2010 poddane zostaną ocenie w sprawozdaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 4.
Podstawę dla dokonania takiej oceny stanowić będą, w głównej mierze, następujące dane :
a)    liczba organizacji podejmujących zadania publiczne objętych rocznym programem współpracy,
b)    sprawność w organizacji wolontariatu uczestniczącego przy realizacji imprez i przedsięwzięć,
c)    wysokość środków otrzymanych i wykorzystanych z budżetu miasta,
d)    wysokość środków spoza budżetu miasta otrzymanych i wykorzystanych przez organizacje,
e)    sposób i poziom obsługi administracyjnej funkcjonowania podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole