Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » MRDPP
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

Regulamin

Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych w Legnicy

Pobierz:  Regulamin SRK


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin pracy Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych (zwanej dalej Radą) określa strukturę Rady, przedmiot oraz zasady działania oraz ordynacją wyborczą .

§2

1. Rada jest niezależnym zespołem przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentującym sektor pozarządowy miasta Legnicy.
2. Rada samodzielnie określa swoje cele oraz program działania.

Rozdział II
Konferencja

§3

1. Konferencja Organizacji Pozarządowych miasta Legnicy jest najwyższą władzą uchwałodawczą.
2. W okresie między Konferencjami władzą uchwałodawczą organizacji pozarządowych miasta Legnicy jest Rada.
3. Konferencję stanowią delegaci organizacji pozarządowych miasta Legnicy.
4. Konferencję zwołuje Prezydium Rady przynajmniej raz w roku.
5. Do kompetencji Konferencji Organizacji Pozarządowych miasta Legnicy należy :
* uchwalanie porządku i regulaminu obrad,
* ustalanie ogólnych kierunków działalności,
* podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących funkcjonowania Rady,
* przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady,
* podejmowanie uchwały o ilościowym składzie  Rady na kolejną  kadencję.
* dokonanie wyboru członków Rady.
6. O terminie, miejscu i porządku dziennym Konferencji Rada zawiadamia organizacje pozarządowe miasta Legnicy na piśmie , co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem Konferencji.

Rozdział III
Struktura Rady

§4

1. Rada składa się z wybranych przez Konferencję członków Rady.

2. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Prezydium Rady w skład którego wchodzą:
-  Przewodniczący,
- Wiceprzewodniczący,
- Sekretarz,
- od 1 do 5 Członków Prezydium Rady.

Rozdział IV
Zadania  Rady

§5

1. Zadaniem Rady jest:
- reprezentowanie sektora pozarządowego miasta Legnicy wobec władz miejskich, powiatu grodzkiego, wojewódzkich i centralnych;
- współpraca z administracją publiczną w szczególności z samorządem terytorialnym oraz innymi partnerami życia społecznego;
- opiniowanie projektów aktów prawa lokalnego i inicjatyw gminy w dziedzinach dotyczących działalności poszczególnych organizacji pozarządowych;
- konsultowanie z przedstawicielami samorządu lokalnego “Programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na poszczególne lata;
- konsultowania projektów uchwał oraz zarządzeń dotyczących sektora pozarządowego;
- opiniowanie ofert i przygotowanie propozycji rozdziału środków w konkursach ogłaszanych przez Prezydenta na realizację zadań miasta;
- opiniowanie dokumentacji konkursowej związanej z przyznawaniem środków dla organizacji pozarządowych;
- udział w komisjach konkursowych;
- podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego;
- wskazywanie priorytetów obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
- wypracowania stanowisk odnośnie istotnych zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w gminie, powiecie, województwie, kraju;
- integracja sektora pozarządowego;
- podejmowanie publicznych dyskusji na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
- wspieranie organizacji pozarządowych oraz grup organizacji poprzez m.in. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym;
- diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;

2. Rada może zajmować się również innymi sprawami przedłożonymi przez Przewodniczącego lub członków Rady.

Rozdział V
Funkcjonowanie Rady

§6

1. Rada przyjmuje swoje opinie i stanowiska w formie uchwał.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy ustalonego składu Rady w głosowaniach jawnych.
3. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§7

Podjęte uchwały Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie Prezydentowi Miasta Legnicy lub Radzie Miasta Legnicy.

§8

1. Radę reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady oraz każdorazowo wytypowani przez Radę członkowie Rady.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy regulaminowego składu Rady.
3. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, bądź inna osoba upoważniona przez Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Członkowie Rady informowani są o terminie posiedzenia telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
6. Program posiedzeń Rady jest ustalany przez Przewodniczącego z uwzględnieniem wniosków wpływających od członków Rady.
7. W posiedzeniach mogą brać udział zaproszeni goście. W sprawach dotyczących określonej grupy (branży) organizacji, zaproszeni są przedstawiciele zainteresowanych organizacji z prawem głosu doradczego w sprawach dotyczących ich działalności.

§9

1. Prezydium Rady kieruje całokształtem zagadnień i spraw podlegających kompetencji Rady.
2. Prezydium Rady obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. W okresie między posiedzeniami Prezydium Rady  Radę reprezentuje i kieruje jej działalnością Przewodniczący Rady lub wyznaczony członek Prezydium Rady.
4. Obsługę organizacyjną Rady zapewniają członkowie aktualnego Prezydium.
5. Dokumentację pracy Rady i Prezydium prowadzi Sekretarz Rady.

§10

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady  zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w terminie 14 dni od Konferencji.

§11

1. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.

2. Mandat członka Rady wygasa:
- z upływem kadencji;
- w przypadku zrzeczenia się mandatu
- w przypadku wycofania rekomendacji przez desygnującą organizację
- w skutek śmierci członka.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, do Rady wchodzi osoba z kolejną najwyższą liczbą głosów uzyskaną podczas wyborów do Rady.

Rozdział VI
Ordynacja Wyborcza  do
Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych

1. Wybór przedstawicieli  na Konferencję:
- organizacje pozarządowe wybierają swoich przedstawicieli na Konferencję według swoich ordynacji wyborczych lub innych przepisów.
- Mandat Delegata zachowuje ważność w okresie kadencji między Konferencjami.
-  Mandat delegata wygasa w przypadku rezygnacji oraz w przypadku śmierci.

2. Ustalenia ogólne:
- Wybory do Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych odbywają się według ordynacji wyborczej zawartej w niniejszym Regulaminie.
- w Konferencji biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych miasta Legnicy posiadający MANDAT DELEGATA.
- Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego przedstawiciela.
- Konferencja podejmuje Uchwałę o rodzaju  głosowań (tajne, jawne)  w czasie jej trwania.
- Konferencja powołuje trzyosobową Komisję Skrutacyjną.
- Konferencja może powołać inne Komisje według potrzeb np.: Komisję Uchwał i wniosków , Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą.

3. Zadania Komisji :
a)  komisja mandatowa
- sprawdza ważność mandatów delegatów,
- ustala ilość uprawnionych do udziału w Konferencji oraz ilość obecnych wg listy obecności,
- stwierdza, czy konferencja  jest zdolna do podejmowania uchwały w sprawach umieszczonych w porządku obrad
- o wynikach swych ustaleń komisja informuje konferencję.
b)  komisja uchwał i wniosków
- zbiera i ewidencjonuje wnioski i postulaty zgłoszone na Konferencji oraz przedstawia uczestnikom  Konferencji projekty uchwał.
c)  komisja wyborcza
- przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Rady,
- przedstawia listę kandydatów do Rady na Konferencji
- sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w ordynacji wyborczej.
d)  komisja skrutacyjna
- przygotowuje karty do głosowania,  w przypadku gdy większość delegatów nie opowie się  za głosowaniem jawnym,
- przeprowadza wybory,
- sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów.

4. Regulamin wyborów Rady :
- kandydatów do Rady zgłaszają zebrani spośród osób obecnych na sali. Istnieje możliwość zgłoszenia osoby nieobecnej, która złożyła pisemną deklarację zgody na kandydowanie.
- kandydat musi być członkiem organizacji pozarządowej uczestniczącej w Konferencji oraz posiadać MANDAT DELEGATA,
- lista kandydatów jest otwarta,
- zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie do Rady.
- po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory zgodnie z podjętą wcześniej Uchwałą Konferencji,
- do Rady wchodzi ustalona Uchwałą Konferencji ilość  osób, które otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów przy ostatniej  kandydaturze przeprowadza się  dodatkowe głosowanie tych kandydatur,
- po przeprowadzeniu wyborów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia Konferencji skład osobowy wybranej Rady.

5. Ustalenia końcowe
-  zgłoszone protesty dotyczące nieprawidłowości w przeprowadzonych wyborach do Rady rozstrzyga Konferencja.
- wobec nieprawidłowości zgłoszonych po zamknięciu Konferencji  stanowisko zajmuje Rada,

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§14

1. Regulamin może ulegać zmianom na wniosek co najmniej połowy składu Rady.
2. Do zmiany Regulaminu wymagana jest zgoda 2/3 członków Rady.

§15

1. Regulamin i jego zmiany zatwierdza Rada większością 2/3 głosów swoich członków .
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole