Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » MRDPP
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

Sprawozdanie z działalności Społecznej Rady
Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych w Legnicy
za rok 2006.

W dniu 22 listopada 2005 roku na spotkaniu organizacji pozarządowych organizowanym przez Wydział Kultury i Nauki Urzędu Miasta Legnicy została wybrana Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Organizacji Pozarządowych w Legnicy w następującym składzie:

Elżbieta Chucholska – Stowarzyszenie Kobiety Europy;
Lidia Świątek – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich;
Barbara Morawiec – Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”;
Krystyna Czubak – Federacja Konsumentów;
Anna Krajewicz – Stowarzyszenie „ALTER-EGO” Punkt Pomocy Doraźnej dla Bezdomnych i Najuboższych;
Mariusz Ból – Polski Związek Wędkarski;
Jerzy Pawliszczy – Związek Ukraińców;
Kazimierz Pleśniał – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;
Stanisław Kiełczykowski – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
Jurgen Grestchel – Niemieckie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne;
Janusz Jasiński – Klub Sportowy „LEGROL”;
Stanisław Sirojć – Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT;
Zbigniew Podrze – Klisielewski – Stowarzyszenie Miłośnikow Wilna i Ziemi Wileńskiej;
Stefan Piaseczny – Towarzystwo Wolnej wszechnicy;
Tadeusz Niewiński – Stowarzyszenie NFOZ;
Mirosław Jankowski – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.

W dniu 27 grudnia 2005 roku z inicjatywy Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich i Stowarzyszenia Kobiet Europy zwołano pierwsze posiedzenie SRK na którym wyłoniono Prezydium w skład którego weszli:

Mirosław JANKOWSKI - przewodniczący
Elżbieta CHUCHOLSKA - wiceprzewodnicząca
Lidia SWIĄTEK - sekretarz
Barbara MORAWIEC – członek prezydium
Mariusz BÓL– członek prezydium
Stanisław KIEŁCZYKOWSKI– członek prezydium
Jerzy PAWLISZCZY– członek prezydium
Kazimierz PLEŚNIAK– członek prezydium

Społeczna Rada Konsultacyjna w dniu 19 stycznia 2006 roku uczestniczyła w spotkaniu zainicjowanym przez Prezydenta Miasta Legnicy p. Tadeusza Krakowskiego poświęconemu współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Na którym to zostały określone zasady współpracy oraz wstępny harmonogram spotkań władz miasta z organizacjami pozarządowymi w Legnicy.
W ramach tego zaplanowanego w styczniu planu współpracy pomiędzy SRK i Prezydentem Miasta w czerwcu doszło do ponownego spotkania członków, Rady z Prezydentem, którego tematem przewodnim było sprawozdanie merytoryczne z realizacji uchwały Nr XXVIII/298/04 w sprawie uchwalania programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2006. Spotkanie to nasunęło członkom SRK wnioski dotyczące m.in. ujednolicenia sprawozdań dla wydziałów UM oraz jasnych kryteriów ich sporządzania, które to wnioski zostały zawarte w propozycjach zmian do programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

Za główny problem do rozstrzygnięcia w tegorocznej działalności SRK przyjęła dopuszczenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych przyznających środki w ramach konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta Legnicy. Niewątpliwie była to jedna z ważniejszych spraw, jaką SRK postawiła rozwiązać z myślą o jawności i przejrzystości finansowania działań organizacji pozarządowych w Legnicy, konsekwentnie dążąc do zmian w programie współpracy. W ostatecznym rezultacie udało się wprowadzić propozycję zmiany poprzez dokonanie zapisu o dopuszczeniu do pracy w komisjach konkursowych obserwatorów wybieranych spośród członków SRK.
Również jednym z pierwszych zadań, jakie stanęło przed członkami SRK na początku swojego funkcjonowania tj. na przełomie stycznia i marca było wypracowanie własnego Regulaminu, który następnie został przyjęty przez członków Rady większością głosów. Stworzenie niniejszego regulaminu pozwoliło uporządkować niektóre sprawy jak np. okres kadencyjności Rady, który został określony na 4 lata oraz pozwoli w przyszłości rozwiązywać ewentualne kwestie sporne wynikające z różnych praktyk w legnickich organizacjach pozarządowych.

W ramach posiadanych kompetencji Rada opiniowała na prośbę Urzędu Miasta Legnicy utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Legnicy, w sprawie utworzenia którego przygotowała własne stanowisko.
Za niewątpliwy sukces SKR na pewno należy uznać przygotowanie i przeprowadzenie dużej imprezy integracyjnej, jaką był I Bal dla Organizacji Pozarządowych, który odbył się 24 lutego 2006 roku w Klubie Nauczyciela w Legnicy i w dużym stopniu przyczynił się do wzajemnego poznania oraz integracji środowisk pozarządowych.
Uzyskane wyniki naszej pracy w ciągu minionego roku były możliwe dzięki regularnym spotkaniom całej Rady (ok. 15 spotkań) oraz samego Prezydium SRK, które to w głównej mierze poświęciliśmy problematyce działalności organizacji pozarządowych i organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego w Legnicy, integracji środowisk pozarządowych oraz podnoszeniu kwalifikacji członków legnickich organizacji pozarządowych np. z zakresu pozyskiwania środków europejskich.
Sami członkowie Rady wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych w mieście brali aktywny udział w szkoleniach organizowanych przez Wydział Kultury i Nauki Urzędu Miasta m.in. z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych jak również pozyskiwania środków dla własnych organizacji, a także rozwój i konkretne działania z nim związane.

W ostatnim okresie Rada skupiła swoje działania na przygotowaniu propozycji poprawek do programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007, a członkowie Rady na zaproszenie przedstawicieli samorządu lokalnego uczestniczyli w kilku spotkaniach, poświęconych sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych w Legnicy.
Rada nie posiada żadnych środków umożliwiających jej swobodne funkcjonowanie oraz kontakt z pozostałymi organizacjami w szerszym zakresie. Aby móc prowadzić swoją działalność korzystała z zaplecza administracyjnego organizacji członków Rady oraz pomocy nie finansowej polegającej w szczególności na nieodpłatnym wynajmowaniu sali w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy lub z pomieszczeń zaprzyjaźnionych z Radą organizacji pozarządowych.

Wnioski z rocznej pracy Społecznej Rady Konsultacyjnej:
1. Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Organizacji Pozarządowych po roku swojej działalności zauważa, iż istnieje problem przepływu informacji pomiędzy Radą, a legnickimi organizacjami. Dlatego podjęliśmy starania zmierzające do poprawienia tej sytuacji poprzez określenie wewnątrz członków Rady listy organizacji, z jakimi dany członek będzie utrzymywał stały kontakt z przedstawicielami poszczególnych organizacji pozarządowych - ankieta.
2. Dzięki funkcjonowaniu Rady nastąpiła częściowa integracja organizacji pozarządowych w Legnicy. Polega ona na wymianie doświadczeń pomiędzy poszczególnymi organizacjami poprzez uczestniczenie jednych organizacji w działaniach innych legnickich organizacji.

Wśród planów Społeczna Rada Konsultacyjna na kolejne lata funkcjonowania proponuje podjęcie następujących działań:
Organizację:
Festynu Integracyjnego dla legnickich organizacji pozarządowych;
Roku tolerancji 2008 – cykl imprez;
Prezentacji legnickich NGO sów  ;
Współpracy organizacji pozarządowych z organizacjami z miast partnerskich Legnicy;
Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Sporządził:
Mirosław Jankowski
Przewodniczący
SRK ds. OP w Legnicy


 

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole