Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » MRDPP
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

Sprawozdanie z działalności Społecznej Rady
Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych w Legnicy
za okres styczeń 2007 – wrzesień 2008 r.

Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Organizacji Pozarządowych w okresie od stycznia 2007 do września 2008 pracowała w następującym składzie:

Mirosław Jankowski – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – Przewodniczący SRK.
Elżbieta Chucholska – Stowarzyszenie Kobiety Europy – Wiceprzewodnicząca SRK;
Lidia Świątek – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Sekretarz SRK;
Członkowie SRK:
Barbara Morawiec – Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”;
Krystyna Czubak – Federacja Konsumentów;
Anna Krajewicz – Stowarzyszenie „ALTER-EGO” Punkt Pomocy Doraźnej dla Bezdomnych i Najuboższych;
Mariusz Ból – Polski Związek Wędkarski;
Jerzy Pawliszczy – Związek Ukraińców;
Kazimierz Pleśniak – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;
Stanisław Kiełczykowski – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
Jurgen Gretschel – Niemieckie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne;
Janusz Jasiński – Uczniowski Klub Sportowy Budowlanka;
Stanisław Sirojć – Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT;
Zbigniew Podrez – Klisielewski – Stowarzyszenie Miłośnikow Wilna i Ziemi Wileńskiej;
Tadeusz Niewiński – Stowarzyszenie NFOZ;

We wskazanym okresie z różnych niezależnych od SRK powodów z działalności w Radzie zrezygnowały następujące osoby:
Pan Stefan Piaseczny z Towarzystwa Wolnej Wszechnicy;
Pan Tadeusz Niewiński Stowarzyszenie NFOZ;
Pan Zbigniew Podrez-Kisielewski Stowarzyszenie Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej;
Pani Anna Krajewicz Stowarzyszenie ALTER-EGO Punkt dla Bezdomnych i Najuboższych.
W ten sposób powstały 4 wakaty w Społecznej Radzie Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych. W związku z powyższym Rada na posiedzeniu w kwietniu podjęła decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady na najbliższym spotkaniu NGO’s.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 spotkań. Na których poruszano najistotniejsze sprawy z punktu widzenia organizacji pozarządowych. Głównie dotyczyły one problemów funkcjonowania organizacji pozarządowych w mieście Legnicy. Rada zastanawiała się nad formami rozwoju a także planowanych zmianach w programie współpracy. Rada wspólnie z przedstawicielami legnickiego samorządu opracowała, a następnie wewnętrznie uchwaliła wzór sprawozdania z realizacji programu współpracy, który został przekazany do Urzędu Miasta Legnicy. Wzór ten stanowi podstawę do stworzenia jednolitego sprawozdania przez wszystkie Wydziały Urzędu Miasta Legnicy, które następnie składane są w jedną całość. Stworzone sprawozdanie porządkuje, jak również  systematyzuje wiedzę w zakresie realizacji programu współpracy. Stanowi również źródło informacji niezbędnych do diagnozowania potrzeb organizacji oraz materiał porównawczy dla oceny realizacji programu współpracy na przestrzeni kilku lat.

W 2007 roku rozpoczęliśmy współpracę z Wydziałami Urzędu Miasta w zakresie rozwiązywania, czy konsultacji problemów powstających w środowiskach organizacji pozarządowych związanych z konkretnymi obszarami działania: zdrowie, oświata, sport. SRK w ramach tej współpracy, a także zapisów wynikających z Rocznego Programu Współpracy wydelegowała spośród organizacji  obserwatorów do konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Wyboru obserwatorów dokonano z zachowaniem wszelkich zasad nie budzących kontrowersji co do przyznania środków. Do poszczególnych komisji wyłoniono przedstawicieli specjalizujących się w problematyce zgodnej z ogłoszonymi konkursami.

W październiku 2007 roku członkowie SRK uczestniczyli w spotkaniach branżowych dla legnickich organizacji organizowanych przez Urząd Miasta Legnicy w ramach corocznych konsultacji dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2008”. To w ramach tych konsultacji Społecznej Radzie Konsultacyjnej udało się obronić zapis umożliwiający udział przedstawicieli organizacji pozarządowych jako pełnoprawnych członków komisji konkursowych przyznających dotacje organizacjom pozarządowym.
Ze względu na brak środków w 2007 roku SRK nie wdrożyła innych działań.

W 2008 roku SRK na podstawie wniosków organizacji z wcześniejszych lat postanowiła zająć się problemem integracji oraz wzmacniania lokalnych NGO’s. Dzięki Legnickiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich Społeczna Rada Konsultacyjna pozyskała środki na wspieranie oraz integrację organizacji trzeciego sektora w ramach projektu pn  „Platforma współpracy NGO's, skutecznym narzędziem wzmacniania organizacji pozarządowych i poprawy współpracy trójsektorowej” realizowanym dzięki wsparciu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Projekt jest realizowany przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej, natomiast część merytoryczna jest koordynowana przez SRK jako organ mający rozpoznane potrzeby lokalne wśród organizacji.
W ramach wdrożonych działań SRK stworzyła Platformę Organizacji MOST w skrócie POMOST, dla której zaproponowała nazwę i opracowała budowę portalu internetowego POMOST. POMOST jest odpowiedzią na oczekiwania organizacji. Pełni on rolę integracyjną, informacyjną, doradczą i  promocyjną. W trakcie realizacji jest budowa aktualnej bazy organizacji pozarządowych w Legnicy z uwzględnieniem obszarów w jakich te organizacje działają.
Przeprowadzono również dwa konkursy, do których SRK opracowała regulaminy i uczestniczyła w wyłonieniu organizacji do objęcia wsparciem. Pierwszym konkursem był konkurs na wsparcie NGO’s w postaci utworzenia stron internetowych dla organizacji nie posiadających swoich witryn w internecie. Drugi dotyczył wsparcia w postaci: sfinansowania banerów, ulotek, stoisk promocyjnych oraz pracy koordynatorów zatrudnianych do realizacji konkretnych działań realizowanych przez te organizacje.
Zostały również uruchomione szkolenia dla liderów legnickich organizacji pozarządowych. W szkoleniach tych biorą udział członkowie i liderzy z legnickiej pozarządówki.

Wśród planowanych działań przewidujemy dodatkowo:
- ogłoszenie konkursów wspierających organizacje,
- szkolenia dla wolontariuszy lub osób rozpoczynających pracę w NGO;
- szkolenia dla doradców legnickich organizacji;
- konkurs na lidera roku;
- bal integracyjny dla organizacji pozarządowych;
- wydanie biuletynu promującego dobre praktyki w zakresie działań podejmowanych w Legnicy przez NGO’s

Ponadto w bieżącym roku Członkowie SRK uczestniczyli w komisjach konkursowych UM jako członkowie oceniający wnioski na przyznanie dotacji w zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Członkowie komisji z ramienia SRK byli wybierani na podobnych zasadach jak obserwatorzy, czyli z zachowaniem wszelkich zasad nie budzących kontrowersji co do przyznania środków. Zasadą naczelną dla osoby zasiadającej w komisji był warunek nie ubiegania się przez jej organizację o przyznanie dotację w ramach tego konkursu. Do poszczególnych komisji wyłoniono przedstawicieli specjalizujących się w problematyce zgodnej z ogłoszonymi konkursami.

We wrześniu SRK pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian przedstawionych przez Prezydenta Miasta Legnicy do programu współpracy na rok przyszły. Członkowie Rady uczestniczyli w spotkaniach branżowych, a następnie w dorocznej konferencji 25 września 2008 r. Członkowie Rady wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych w mieście brali aktywny udział w szkoleniach organizowanych przez Wydział Kultury i Nauki Urzędu Miasta m.in. z zakresu przeprowadzania konkursów i finansowych aspektów realizacji zadań publicznych i wielu innych.
Uzyskane wyniki naszej pracy w ciągu minionego roku były możliwe dzięki regularnym spotkaniom oraz zaangażowaniu całej Rady.

Wnioski Społecznej Rady Konsultacyjnej z  ostatniego okresu :
1. Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Organizacji Pozarządowych zauważa, iż nadal istnieje potrzeba wspierania organizacji w Legnicy.
2. Dzięki funkcjonowaniu Rady oraz POMOST-u dostrzegamy szereg pozytywnych przejawów świadczących o powolnej, ale jednak integracji legnickich NGO’s. Dlatego postanowiliśmy zwrócić się z prośbą do organizacji o aktywniejsze włączenie się w działania Platformy Organizacji MOST.
3. Do wielu organizacji nie można dotrzeć z uwagi na nieaktualne dane. Dlatego prosimy o przesyłanie informacji o wszelkich zmianach do SRK na adres do korespondencji Legnica ul. Zielona 16.

Sporządził:
Mirosław Jankowski

Przewodniczący
Społecznej Rady Konsultacyjnej
ds. Organizacji Pozarządowych
w Legnicy


 

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole