Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » POMOST
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

POROZUMIENIE
Platformy Organizacji MOST – „POMOST”
 
 
 
Wizja Partnerstwa
Partnerstwo to porozumienie organizacji pozarządowych działających w Legnicy, które stale ze sobą współpracują, realizują wspólne akcje, wydarzenia, imprezy, partnerstwa i projekty. Organizacje wspierają się nawzajem na dobre i na złe. Dzięki dobrej współpracy efektywność działań stale rośnie, liderzy i ich organizacje są doskonale przygotowane do rozmaitych działań a ich mnogość tworzy wizerunek Legnicy – miasta otwartego, nowoczesnego i innowacyjnego.
       POMOST jest wzorem współdziałania organizacji pozarządowych dla miast całej Unii Europejskiej ponieważ ciągle się doskonali i pozytywnie zmienia.
 
 
 
Cele
 
Celem głównym Partnerstwa POMOST jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Legnicy poprzez integrowanie, wzmacnianie i reprezentowanie sektora pozarządowego.
Celami szczegółowymi Partnerstwa POMOST są:

 1. Współpraca pomiędzy legnickimi organizacjami pozarządowymi.
 2. Promocja współpracy jako sposobu rozwiązywania problemów społecznych.
 3. Rozwój legnickich organizacji pozarządowych.
 4. Zwiększanie zaangażowania legnickiego III sektora we wspólne działania i inicjatywy na rzecz mieszkańców.
 5. Wymiana wiedzy i informacji w zakresie funkcjonowania organizacji.
 6. Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk.
 7. Wzajemne wspieranie działań podejmowanych przez członków Partnerstwa POMOST.
 8. Podnoszenie kwalifikacji legnickich organizacji pozarządowych.

 
 
Sposób realizacji celów
 
Partnerstwo POMOST realizuje cele poprzez:

 1. Identyfikowanie i analizowanie potrzeb legnickich organizacji pozarządowych.
 2. Podejmowanie przedsięwzięć zwiększających aktywność legnickich organizacji pozarządowych.
 3. Opracowanie programów współpracy pomiędzy organizacjami.
 4. Szkolenia, debaty, konferencje, warsztaty, imprezy integracyjne itp.
 5. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
 6. Podejmowanie różnych działań informacyjno-promocyjnych.
 7. Budowanie pozytywnego wizerunku Partnerstwa POMOST oraz podejmowanych przez nie przedsięwzięć.
 8. Organizowanie konkursów, m.in. na Lidera Roku Legnickich Organizacji Pozarządowych „Przęsło POMOST-u”.

 
Zasady
 
Partnerstwo POMOST będzie realizowało swoje cele w oparciu o poniższe zasady:

 1. Dialog i konsultacje w celu osiągnięcia wspólnej wizji działania.
 2. Określenie celów i zaangażowanie środków niezbędnych dla opracowania wspólnej strategii działania.
 3. Wykorzystanie potencjału, wiedzy fachowej, umiejętności i doświadczenia partnerów.
 4. Tworzenie skutecznej i sprawnej komunikacji dla koordynacji działań.
 5. Otwartość i elastyczność w poszukiwaniu kompromisowych rozstrzygnięć dla rozwijania poczucia koleżeństwa, wspólnoty i współodpowiedzialności.

 
 
Uzyskanie i utrata członkostwa
 

 1. Partnerstwo jest otwarte na inne podmioty mające podobne cele. Członkowie przystępują do Partnerstwa na podstawie złożonej deklaracji.

(Załącznik nr 1 do Deklaracji współpracy).

 1. Nowym członkiem Partnerstwa staje się podmiot, który złoży deklarację Radzie Partnerstwa i otrzyma akceptację w wyniku głosowania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% obecnych na spotkaniu członków Partnerstwa.
 2. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji Podmiotu,
 2. działania na szkodę Partnerstwa,
 3. całkowitego braku aktywności przez okres dwóch lat,

4.   Decyzja w sprawie o której mowa w pkt. 3. ppkt. b) do c) zapada w wyniku głosowania zwykłą większością głosów osób obecnych podczas Zebrania Partnerstwa.
 
 
Zebranie Partnerstwa
 

 1. Każda strona Partnerstwa reprezentowana jest przez swojego przedstawiciela podczas Zebrania Partnerstwa. Zebranie Partnerstwa, w głosowaniu tajnym i zwykłą większością głosów, wybiera spośród siebie Radę Partnerstwa.
 2. Do kompetencji Zebrania należy:
 1. Zmiana zapisów Deklaracji współpracy,
 2. Rozwiązanie Deklaracji współpracy,
 3. Przyjęcie planu działania na kolejne lata,
 4. Powołanie i odwołanie Rady Partnerstwa.

 
 
Rada Partnerstwa
 

 1. Rada Partnerstwa składa się z 5 do 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych na okres 2 lat.
 2. Do kompetencji Rady Partnerstwa należy:
 1. Wytwarzanie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentów,
 2. Obieg informacji,
 3. Promocja Partnerstwa,
 4. Reprezentowanie Partnerstwa na zewnątrz.

 
 
Grupy robocze
 

 1. Grupy robocze – powoływane są z pośród członków na spotkaniach Partnerstwa lub przez Radę Partnerstwa w celu rozwiązywania bieżących problemów.
 2. Każda grupa powołuje swojego lidera, który prowadzi merytoryczną pracę na rzecz rozwoju partnerstwa w tym m.in. realizacja programu, koordynacja komunikacją, promocja.
 3. Grupy indywidualnie ustalają sposób i tryb pracy oraz częstotliwość spotkań, a w celu sukcesywnego rozwoju partnerstwa zakłada się cykliczność i regularność spotkań grup roboczych do momentu uzyskania zaplanowanego celu.

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole