Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

Na czym polega udział w konkursie i kto może wziąć w nim udział

I. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia.

II. Pomoc dla organizatorów wydarzeń kulturalnych

Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, który będzie polegał na zorganizowaniu cyklu wartościowych wydarzeń kulturalnych z dziedziny teatru, filmu, muzyki, literatury (np. koncertów, spotkań, prelekcji, projekcji filmów itp.).

1. Organizacje-wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.
2. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także rady sołeckie, gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne instytucje edukacyjne, parafie, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, amatorskie zespoły artystyczne, i inne. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden projekt.
3. Realizacja projektów dotyczących ochrony dziedzictwa powinna rozpocząć się po 1 X 2010 i trwać nie dłużej niż do 30 grudnia 2011. Realizacja projektów dotyczących wydarzeń kulturalnych powinna rozpocząć się po 15 VII i trwać nie dłużej niż do 30 grudnia 2011. Maksymalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy nie otrzymały dotacji w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.
4. Projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego powinny być realizowane w miejscowościach do 6 000 mieszkańców.
5. Projekty dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych powinny być realizowane w miejscowościach do 10 000 mieszkańców.

Podobnie jak w roku 2009 konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.

Pierwszy ETAP

1. Termin zgłoszeń do I Etapu konkursu upływa19 marca 2010.
2. Nadesłanie zgłoszenia zostaną potwierdzone mailem. Do maila dołączony będzie formularz, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i wysłać na adres Fundacji najpóźniej do 23 marca (decyduje data stempla pocztowego). Wypełniony formularz będzie skróconym opisem projektu. Zgłoszenia zostaną ocenione do 13 kwietnia. Najpóźniej do 16 IV skontaktujemy się z organizacjami, które nadeślą najlepsze opisy.

Kryteria stosowane przy ocenie skróconych opisów projektów (I etap konkursu)

zgodność projektu z celami konkursu (0-10 punktów)

wykonalność projektu (możliwość realizacji planowanych działań w przewidywanym czasie i przy posiadanych środkach) (0-5)

sposób rekrutacji uczestników, liczba osób zaangażowanych w realizację i korzystających z efektów projektu (walor integrujący) (0-10)

efekt edukacyjny projektu (0-5)

oryginalność (0-5)

potencjalny wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości lub okolicy (0-10)

sposób promocji projektu (0-5)

Drugi ETAP

1. W celu ubiegania się o dotację należy nadesłać wyczerpujący opis projektu. [zobacz zasady] Opisy projektów należy wysłać najpóźniej 14 maja (decyduje data stempla pocztowego).
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 16 VI 2010. Umowy z organizacjami, które otrzymają dotację będą podpisywane od połowy lipca do końca września 2010.

Kryteria stosowane przy ocenie projektu w II etapie

zgodność projektu z celami konkursu

efektywność projektu (osiągnięcia jak największych i najtrwalszych efektów przy możliwie jak najmniejszych kosztach)

wykonalność projektu (możliwość realizacji planowanych działań w przewidywanym czasie i przy posiadanych środkach)
jakość przygotowania opisu projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań, dokładny budżet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania

liczba osób zaangażowanych w realizację i korzystających z efektów projektu (walor integrujący)

efekt edukacyjny projektu

pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu,

współpraca ze środowiskiem lokalnym, innymi organizacjami i wolontariuszami

oryginalność

potencjalny wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości lub okolicy

sposób promocji projektu

potencjalne znaczenie realizacji projektu dla rozwoju społeczności

Wskazówki dodatkowe - prosimy uważnie przeczytać

Na konkurs należy zgłaszać konkretne projekty a nie opis działalności statutowej danej organizacji;

Nie należy zgłaszać projektów zgłoszonych przez tę samą organizację w poprzednich edycjach konkursu;

Zgłaszane projekty powinny mieć walor trwałości. Nie będą nagradzane projekty przynoszące krótkotrwały efekt;

Konkurs nie jest przeznaczony dla dużych, funkcjonujących od wielu lat organizacji;

Należy wyraźnie zaznaczyć, na co zostanie wydana dotacja. W przypadku, gdy budżet jest większy niż kwota dotacji, należy wskazać pozostałe źródła finansowania

W ramach konkursu nie będą przyznawane dotacje dla szkół na podstawową działalność dydaktyczną. Wspomagamy tylko inicjatywy wykraczające poza obowiązkowy program nauczania

Prosimy numerować strony, nie oprawiać wniosku i nie przysyłać ŻADNYCH,/strong> załączników.

Źródło: http://ww.org.pl/strona.php?p=2611

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole